Fromm Erich

Erich Fromm pojawił się na świecie 23 marca 1900 roku we Frankfurcie nad Menem, a zmarł we szwajcarskiej miejscowości Muralto na skutek ataku serca. Filozof, psycholog, socjolog, psycholog społeczny oraz psychoanalityk. Przedstawiciel neopsychoanalizy i tzw. Szkoły Frankfurckiej. Absolwent uczelni w Heidelbergu. W 1922 roku uzyskał tytuł doktora nauk filozoficznych, po tym jak obronił rozprawę na temat żydowskiej diaspory. Największy wpływ na jego twórczość miały poglądy takich postaci jak Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Spinoza, Zygmunt Freud oraz Karol Marks. Dzieła Ericha Fromma zawierają również liczne odwołania do Biblii oraz buddyzmu Zen. Autor jest najbardziej znany z takich książek jak „O sztuce miłości”, „Mieć czy być”, „Ucieczka od wolności”, „Zdrowe społeczeństwo”, „Anatomia ludzkiej destruktywności” oraz „Niech się stanie człowiek”. Erich Fromm w swoich publikacjach nawiązuje do założeń twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda. Poddaje je jednak gruntownej rewizji. Zgodnie z jego podejściem człowiek jest wprawdzie motywowany biologicznymi mechanizmami, jednak ich zaspokojenie nie zapewnia mu szczęścia. Musi następnie odnaleźć pytanie o swoje miejsce we wszechświecie oraz nauczyć się kochać. Erich Fromm w swoich książkach porusza kwestię przemocy oraz ślepego posłuszeństwa autorytetom. Zastanawia się nad tym, dlaczego człowiek każdej epok jest w stanie dobrowolnie wyrzec się własnej wolności. Centralne miejsce w jego twórczości zajmuje pojęcie alienacji, które zaczerpnął z pism Karola Marksa. W opinii Ericha Fromma wyobcowanie dotyka różnych obszarów życia człowieka – pracy, miłości, religii, a także sposobów spędzania wolnego czasu. Autor przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w systemie kapitalistycznym, który poddaje odważnej krytyce. Książki filozoficzne i psychologiczne Ericha Fromma są napisane pięknym, poetyckim językiem. Omawiają one uniwersalne problemy ludzkiej egzystencji, które dotykają również współczesnego człowieka. Autor dzięki swojej twórczości wywarł nieoceniony wpływ na rozwój psychologii, filozofii oraz pedagogiki.

Wyniki wyszukiwania (21 produkty)

Produkty: 21

Produkty: 21