Steiner Rudolf

Rudolf Steiner przyszedł na świat 27 lutego 1861 roku w chorwackiej miejscowości Kraljevac, a zmarł 30 marca 1925 roku w Dornach. Był filozofem, mistykiem, krytykiem literackim, architektem, działaczem społecznym oraz pedagogiem. Studiował na Politechnice Wiedeńskiej nauki przyrodnicze, filozofię i literaturę. Jest twórcą antropozofii oraz badaczem myśli Johanna Wolfganga Goethego. Był wydawcą i redaktorem takich czasopism jak: „Dramaturgische Blätter”, „Magazin fur Literatur”, „Gnosis” oraz „Lucifer-Gnosis. W 1902 roku został członkiem Towarzystwa Teozoficznego. Sprawował także funkcję nauczyciela w placówce edukacyjnej dla dzieci z rodzin robotniczych. Stworzył tzw. metodę steinerowską, która do dziś jest wykorzystywana w szkołach walforfskich. Opracował poza tym założenia medycyny antropozoficznej, stanowiącej holistyczne podejście do leczenia pacjentów. Rudolf Steiner jest autorem wielu książek, zwłaszcza podejmujących tematykę ezoteryczną oraz pedagogiczną. Są to m.in. takie tytuły jak: „Historia tajemna”, „Jak osiągnąć poznanie wyższych światów”, „Przejawy karmy”, „Człowiek jako symfonia świata”, „Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania”, „Duchowe podstawy sztuki wychowania” czy „O wychowaniu człowieka z punktu widzenia wiedzy duchowej”. Napisał również autobiografię pt. „Mein Lebensgang”. Autor w swoich książkach przybliża czytelnikowi założenia antropozofii. Jest to podejście zakładające, iż każdy człowiek może drogą rozumową osiągnąć dostęp do świata nadprzyrodzonego. Przechodząc przez proces wtajemniczenia, wyzbywa się własnego ego na rzecz wyższego Ja. Jest w stanie o własnych siłach uzyskać wiedzę o bytach astralnych i odpowiedzieć sobie na tego typu pytania jak: „Kim jestem?”, „Skąd się wziąłem?”, „Jaki jest cel mojej egzystencji?” oraz „Gdzie znajdę się po śmierci?”. Poznanie wiedzy tajemnej zdaniem Steinera prowadzi do doświadczenia boskości i uzyskania wewnętrznego szczęścia i wyzwolenia. Rudolf Steiner w swojej twórczości przedstawia również założenia własnego podejścia pedagogicznego. Jego głównymi założeniami jest indywidualne kształtowanie każdego dziecka – oparte na szacunku i wolności oraz uwzględniające jego potrzeby, zainteresowania i możliwości.

Wyniki wyszukiwania (35 produkty)

Produkty: 35

Produkty: 35