REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Recenzja”

REGULAMIN KONKURSU
„Recenzja”


§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Recenzja” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej "Regulamin").

2. Organizatorem Konkursu jest Livro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 371121, NIP 5272642666, REGON 142701540, kapitał zakładowy 7 900,00 złotych („Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet. Konkurs przeprowadzony jest za pomocą strony internetowej www.livro.pl („Strona internetowa”). Informacja o Konkursie zostanie umieszczona również w serwisie społecznościowym  Facebook®.

4. Czas trwania Konkursu: od  06.08.2018 od godziny 08:00 do 19.08.2018 godziny 23:59.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

6. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

7. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Livro.

8. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

 

§2
Uczestnicy oraz zgłoszenia

1. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

a) są osobami fizycznymi, pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych;

b) posiada zarejestrowane konto na Stornie internetowej

c) prześle Zgłoszenie Konkursowe według wskazówek zawartych w Regulaminie.

2. W ramach danego Konkursu Uczestnik może wysłać nieograniczoną ilość Zgłoszeń Konkursowych.

3. Zgłoszenie  i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Zgłoszenie musi być unikatowe,  wcześniej niepublikowane.

5. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.

6. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3
Istota konkursu

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest zamieszczenie w trakcie trwania Konkursu recenzji książki, płyty lub filmu pod wybranym produktem na Stronie internetowej („Zgłoszenie Konkursowe”).

2. Jedynie  Zgłoszenia Konkursowe dodane w trakcie trwania Konkursu będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców przez Jury.

3. Po zakończeniu Konkursu, Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia Konkursowego  wyłoni  3 zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę („Zwycięzcy”).

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailowo (na adres podany w trakcie rejestracji konta w Serwisie internatowym) o przyznanych Nagrodach w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia trwania Konkursu.

5. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem, zasadami uczciwej rywalizacji lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

§4
Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody

1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury („Jury”).

2. Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest oryginalność i kreatywność Zgłoszenia Konkursowego.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) za zdobycie I miejsca – vouchery o wartości 300 zł (trzysta złotych) na zakupy na www.livro.pl;

b) za zdobycie II  miejsca - vouchery o wartości 100 zł (sto złotych) na zakupy na www.livro.pl;

c) za zdobycie III  miejsca - vouchery o wartości 100 zł (sto złotych) na zakupy na www.livro.pl.
Informacje o Nagrodzie, tj. terminie ważności, sposobie wykorzystania i ewentualnych włączeniach zostaną przekazane Zwycięzcom w momencie przekazania Nagród.

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Jury.

5. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie 5 dni roboczych od zakończenia trwania Konkursu.

6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

7. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.

8. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.

9. W przypadku Zwycięzcy oprócz nagrody rzeczowej, o której mowa wyżej otrzyma on od Organizatora nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od wartości Nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz.U.2018 r. poz. 200) zostanie pobrana przez Organizatora na rzecz należnego podatku.

§5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Livro sp. z o.o.  Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa z dopiskiem „Konkurs livro.pl: Recenzja”  lub w formie elektronicznej na adres biuro@livro.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§6
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator.

2. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email dok@livro.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email daneosobowe@livro.pl pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;

b) w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu;

c) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

5. Twoje dane osobowe zostaną przekazywane: dostawcom usług i systemów informatycznych  oraz firmie kurierskiej w przypadkach związanych z procedurą reklamacyjną.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym jesteś uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7. Uczestnikowi  przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

§7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://livro.pl/regulaminy/nagrody-za-recenzje

2. Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2018 roku  do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia, w odpowiednim zakresie, będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.