Szanowni Klienci,
Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021 roku sklep internetowy livro.pl zakończył działalność. Aby zwrócić lub zareklamować towar zakupiony w sklepie internetowym należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta - telefonicznie: +48 22 460 0 460 lub mailowo: [email protected].

Regulamin sklepu internetowego livro.pl

Sklep internetowy livro.pl jest prowadzony przez:

Livro  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000371121 o kapitale zakładowym w wysokości 7 900  zł (dalej: „Spółka”).

SŁOWNICZEK:

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (DOK) – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu i adresem mailowym zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego livro.pl;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego livro.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego livro.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym livro.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego livro.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Sochaczewie (96-500), przy ul. Olimpijskiej 16, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym livro.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego livro.pl;

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

Punkt odbioru Livro – punkt odbioru zamówienia prowadzony przez Spółkę. Lista Punktów odbioru Livro dostępna jest w Sklepie Internetowym livro.pl w zakładce „Lista Punktów odbioru Livro”. W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego, wybrany przez Klienta Punkt odbioru Livro jest punktem odbioru dla takiego zamówienia.

Sklep Internetowy livro.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową livro.pl;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym livro.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji w Sklepie Internetowym livro.pl, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego livro.pl, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym livro.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.    Do korzystania ze Sklepu Internetowego livro.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego livro.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego livro.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym livro.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.    W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego livro.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego livro.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego livro.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego livro.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego livro.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4.    Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego livro.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego livro.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

5.    Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. na podstawie regulaminów dostępnych pod adresem: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

 

§ 2 Rejestracja

 

1.    Rejestracja w Sklepie Internetowym livro.pl umożliwia Klientowi:

    a.    wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

    b.    składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

    c.    tworzenie listy zakupów - „Moja lista życzeń”;

    d.    przeglądanie historii zamówień;

    e.    zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

    f.    korzystanie z kodów rabatowych;

    g.    dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;

    h.    korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2.    W celu rejestracji w Sklepie Internetowym livro.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.    Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Spółka, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4.    Rejestracja w Sklepie Internetowym livro.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego livro.pl są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Spółką umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5.    Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym livro.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

6.    Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym livro.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobieranie jakiekolwiek opłaty.

7.    W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego livro.pl należy skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

8.    Spółka jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Spółka jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

   a.    naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego livro.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

   b.    inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

   c.    powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

   d.    uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Spółkę zgodnie z treścią zamówienia.

9.    O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym livro.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

10.    W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Spółkę. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Spółka zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego livro.pl

 

1.    Logowanie do Sklepu Internetowego livro.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2.    Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego livro.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego livro.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym livro.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego livro.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego livro.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

3.    Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

    a.    oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym livro.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

    b.    oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

    c.    zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym livro.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Spółce licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 8 poniżej.

4.      Spółka jest uprawniona do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym livro.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym livro.pl. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, Spółka nie jest zobowiązana do zawiadomienia Klienta.

5.     Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy livro.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego livro.pl.

6.     Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym livro.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem DOK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego livro.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.

7.     Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 3 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Spółkę z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego livro.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym livro.pl Spółka jest również uprawniona do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Spółki, Sklepu Internetowego livro.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym livro.pl. Udzielona Spółce licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Spółka jest również uprawniona do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym livro.pl).

8.     Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

    a.    loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym livro.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym livro.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

    b.    numeru zamówienia lub unikalnego kodu, który umożliwia odbiór w Punkcie odbioru Livro zamówienia; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Livro nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Punktu odbioru Livro; przekazanie przez Klienta numeru zamówienia lub unikalnego kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Punkcie odbioru Livro osobie, która posiada ww. dane.

 

§ 4 Informacje o produktach

 

1.    Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego livro.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.    Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego livro.pl:

    a.    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

    b.    nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.    Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

4.    Spółka może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

5.    Promocje w Sklepie Internetowym livro.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

 

1.    Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego livro.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.    W celu złożenia zamówienia należy:

    a.    zalogować się do Sklepu Internetowego livro.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

    b.    wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

    c.    wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

    d.    w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie odbioru Livro – wybrać Punkt odbioru Livro, w którym zamówienie zostanie odebrane;

    e.    w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Paczkomacie InPost – wybrać Paczkomat InPost, w którym zamówienie zostanie odebrane;

    f.    w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka)  - wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

    g.    wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

    h.    wybrać formę płatności;

    i.    kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

3.    W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4.    Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

5.    Przy zamówieniach powyżej 1000 PLN przesyłka będzie realizowana przesyłką kurierską.

6.    Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego livro.pl.

7.    W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

8.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Spółka niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

9.    Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Spółką do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Spółka ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Spółkę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Spółka nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Spółką nie zostaje zawarta, wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Spółce, zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.

10.    Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

    a.    co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

    b.    co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;

    c.    co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w Punkcie odbioru Livro;

    d.    ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór we wskazanej placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

11.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Spółka jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Spółka jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.

12.    Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Spółkę i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 

1.    Klient nie może dokonywać zmian w zamówieniu po jego złożeniu. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2.    Klient  może dokonywać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu odbioru Livro)  lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „w realizacji” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Dziale Obsługi Klienta.

3.    Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Działu Obsługi Klienta.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

1.     W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty można dokonać:

    a.    podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką (tylko na terytorium Polski). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym livro.pl;

    b.    przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry – tylko na terytorium Polski), jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, w przypadku odbioru przedmiotu zamówienia przez Klienta w Punkcie odbioru Livro, w Paczkomacie InPost lub wyboru dostawy przedmiotu zamówienia pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

2.    Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

3.    Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

 

1.    Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego livro.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu odbioru Livro lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2.    Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta Punktu odbioru Livro lub do Paczkomatu InPost. W przypadku zamówienia składającego się z więcej niż 10 (dziesięć) produktów Klient nie będzie miał możliwości wyboru odbioru przedmiotu zamówienia w Paczkomacie InPost.

3.    Do odbioru w Punkcie odbioru Livro przedmiotu zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta:

    a.    numeru zamówienia podanego w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji; i

    b.    unikalnego kodu – wygenerowanego automatycznie przez system Sklepu Internetowego. Jeśli Klient nie posiada unikalnego kodu to możliwe jest jego ponowne wygenerowanie na prośbę Klienta i przesłanie na numer telefonu Klienta, który został podany w ramach procesu składania przedmiotu zamówienia.

4.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

5.    W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Spółka może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Spółka wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 

§ 9 Rękojmia i warunki reklamacji z rękojmi

 

1.    Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2.    Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.    Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.

4.    Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres: Centrum Reklamacji i Zwrotów Sklepu Internetowego livro.pl  96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 16 (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub paczką ekonomiczną).

5.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Spółka wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Spółka może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Spółki za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

§ 10 Warunki gwarancji

 

1.    Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

2.    W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

.    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
b.    korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

1.    Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

2.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym livro.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

    a.    od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

    b.    od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

    a.    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    c.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    d.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    e.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.    Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.    W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6.    Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

7.    Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

    a.    w Punkcie odbioru Livro – podczas odbioru przesyłki;

    b.    po odebraniu przesyłki w Punkcie odbioru Livro lub z paczkomatu InPost lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem lub do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do Magazynu na adres wskazany w Paragrafie 9 ust 4 niniejszego regulaminu; w przypadku produktu odebranego w Punkcie odbioru Livro możliwy jest również zwrot w tym samym Punkcie odbioru Livro.

8.     W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Spółka informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 12 Zwrot należności Klientom

 

1.    Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

    a.    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

    b.    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

    c.    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie odbioru Livro lub w  Paczkomacie InPost;

    d.    uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

    e.    nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu, Spółka zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.    Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:

    a.    rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

    b.    rachunek wskazany przez Klienta, jeśli zamówienie było opłacone: przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej.

4.    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Spółkę należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego uniemożliwiających pomimo zachowania przez Spółkę należyte staranności prawidłową realizację płatności.

5.    W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub  karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

 

§ 13 Promocje

 

1.    Na stronach Sklepu Internetowego livro.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

    a.    promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

    b.    promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

    c.    pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

    d.    zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw. boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

2.    Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3.    Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

4.    W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

5.    W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

6.    Promocje w Sklepie Internetowym livro.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

7.    Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

8.    W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 14 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka, tj. Livro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym livro.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu Internetowego livro.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym livro.pl a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce prywatności.

 

§ 15 Newsletter

 

1.    Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Spółki oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Spółki (w tym treści dotyczące produktów Spółki oraz Promocji). Subskrypcja newslesttera dokonywana jest poprzez  zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettera).

2.    Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3.    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettra) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

 

§ 16 Reklamacje

 

1.    Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego livro.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Spółki:

    a.    pisemnie na adres: Centrum Reklamacji i Zwrotów Sklepu Internetowego Livro.pl
ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew bądź na adres Spółki (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

    b.    za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

    c.    za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

2.    Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.    Spółka rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

5.    Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

 

1.    O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Spółka nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Spółką, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl .

3.    Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

4.    Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Spółką, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

5.    Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego livro.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego livro.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego livro.pl. Spółka dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego livro.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

6.    Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

7.    Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

8.    Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego livro.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) lub innych przepisów prawa.

9.    Językiem umów zawieranych ze Spółką jest język polski.

10.    Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

    a.    konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

    b.    konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

    c.    rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego livro.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego livro.pl;

    d.    zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

    e.    konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

    f.    zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

    g.    przeciwdziałanie nadużyciom;

    h.    poprawa obsługi Klientów;

    i.    zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego livro.pl.

11.     Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym livro.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Spółka poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym livro.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

12.    Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym livro.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

13.    Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

14.    Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy.

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(* miejscowość, data)

Livro sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Warszawa
[email protected]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży _____________(* proszę podać nazwę produktu) umowy o świadczenie usług, zawartej w dniu (* dzień zawarcia umowy).

(* imię i nazwisko Klienta)

 

 

Regulamin do pobrania

 

 

Archiwum regulaminów: